Idioma : Castellano / Català

La Solució per a persones Afectades de Dependència.

La Hipoteca Inversa es pot concedir tant a persones més grans de 64 anys com a persones afectades de dependència severa o gran dependència que tinguin un habitatge en propietat, amb independència de quina edat tingui el sol·licitant en aquests darrers casos.

A efectes de considerar el grau de dependència severa o gran dependència s’ha de tenir en compte les següents situacions:

GRAU II. Dependència Severa: Quan la persona que precisa d’ajuda, per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres cops al dia però no requereix de la presència permanent d’un cuidador

GRAU III. Gran Dependència: Quan la persona necessita ajuda, per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, diverses vegades al dia i per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altre persona.

Si vostè o algun familiar o conegut es troba en aquesta situació, des de Jubilarse en Casa SL l’informarem sobre la Hipoteca Inversa i sobre les alternatives econòmiques que pot tenir amb el seu habitatge, ja sigui llogar-lo o vendre’l per a fer front a les despeses d’una residència geriàtrica o assistencial.

Pagui vostè mateix la seva assistència sense haver de recórrer a la seva família gràcies a la Hipoteca Inversa

Si decideix romandre a casa, Jubilarse en Casa SL li ajudarà a contractar la millor Hipoteca Inversa que li permeti disposar de l’assistència i de les atencions domiciliàries que precisi (cuidadors personals, cures domiciliàries, tele assistència, serveis domèstics,...)

Consideri amb la seva família la conveniència de contractar una Hipoteca Inversa. No prengui la decisió sol

Sempre que sigui possible, des de Jubilarse en Casa SL li ajudarem per a que aconsegueixi disposar de la comoditat i qualitat de vida que precisi a la seva llar, sense moure’s de casa; envoltat dels seus veïns i amics, en companyia dels seus objectes personals i de les seves mascotes.

Amb la Hipoteca Inversa podrà continuar vivint on sempre ha viscut

Per a una més gran informació sobre la Hipoteca Inversa, vegi l’apartat 2.1. – La Solució per a la seva Jubilació: La Hipoteca Inversa.

Per a major informació sobre la Llei que regula las disposicions relatives a les persones afectades de dependència, consultar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La Hipoteca Inversa li permetrà contractar una Assegurança de Dependència.