Idioma : Castellano / Català

La Solució per a la seva Jubilació

La Hipoteca Inversa es defineix com “ un préstec o crèdit amb garantia hipotecaria concedit per una Entitat Financera o Asseguradora, mitjançant el qual el propietari de l’habitatge, major de 64 anys o afectat de dependència severa o gran dependència, realitza disposicions periòdiques o úniques, fins a un import màxim determinat per un percentatge del valor de taxació actual de l’habitatge, sense que el deute pugui ser-li exigit fins la defunció del propietari o del darrer beneficiari”.

Existeixen dues opcions d’Hipoteca Inversa:

1. La Hipoteca Inversa Temporal en la que, a l’assolir el percentatge anteriorment indicat, la persona gran o depenent deixa de disposar de la renda mensual i el deute segueix generant interessos.

2. La Hipoteca Inversa Vitalícia, en la que es subscriu una assegurança de rendes vitalícies (ARV) i el propietari segueix percebent una renda fins el moment de la seva defunció i el deute pot no seguint generant interessos* (*segons el cas). El import de la renda mensual en aquest cas és inferior a la Temporal.

La Hipoteca és un crèdit pel qual es cobra una renda cada mes sense haver de pagar res

La recuperació per part de l’Entitat del crèdit disposat més els interessos i costos es produeix normalment d’una sola vegada quan mora el propietari o el darrer dels beneficiaris, mitjançant la cancel·lació del deute amb els hereus o l’execució de la garantía hipotecaria per part d’aquesta Entitat.

Així doncs, amb la Hipoteca Inversa vostè podrà rebre uns ingressos complementaris a la seva pensió:

- La Hipoteca Inversa és un complement perfecte a la seva pensió, pla de pensions i els seus estalvis personals, sense perdre la propietat del seu habitatge.

- Sense haver d'abonar costos inicials: Les despeses de formalització, costos d’assegurances i els interessos que es generin es descomptaran directament del límit total del préstec hipotecari.

- Al titular de la Hipoteca Inversa mai se li reclamarà el deute. Els hereus, heretaran la propietat i són els que hauran de fer-se càrrec del deute.

- Si ho desitja, es podrà inclús plantejar l’opció de llogar l’habitatge obtenint d’aquesta manera un ingrés complementari addicional, especialment recomanable per a segones residencies .

- Podrà pagar-se vostè mateix les seves necessitats assistencials, mantenint la seva autonomia i llibertat, sense haver de requerir de l’ajuda dels seus fills o nets.

- Seguirà deixant el seu patrimoni al seus hereus i ells podran decidir com utilitzar-lo (podran vendre l’habitatge, convertir-lo en el seu nou habitatge o llogar-lo).

- Podrà disposar de les quantitats que decideixi pel que desitgi: viatjar, reformar la seva llar, etc,... mantenint el nivell de vida que tenia abans de la seva jubilació.

- Ara podrà ajudar als seus fills i nets a fer realitat els seus projectes i podrà gaudir veient-los créixer.