Idioma : Castellano / Català

Rendes a obtenir

El paràmetre bàsic per a determinar el import de la renda que pot obtenir és el Valor de Taxació Actual de l’Habitatge (veure apartat inferior). Del percentatge que sobre aquest valor de taxació li concedeixi l’Entitat dependrà el import total de la seva prestació.

També influeix la durada del préstec (temporal o vitalici), essent en aquest cas rellevant l’edat i sexe del titular/s i beneficiaris. Això afecta especialment al cost de la Hipoteca Inversa.

Per últim, la forma de pagament de la prestació també té un important pes específic a l’hora de determinar la quantia d’aquesta prestació.

VALOR DE TAXACIÓ, EDAT I SEXE determinen la seva RendaEsquema de distribució de la Hipoteca Inversa

El següent gràfic li indica quina és la distribució habitual de las diferents magnituds que componen el Valor del seu habitatge que determini la Taxació Hipotecaria.

- Valor Habitatge No Hipotecat: És la part del Valor de l’Habitatge actual que no quedarà afectat por la disposició de las Rendes Mensuals durant la vigència de la Hipoteca Inversa.

- Rendes Mensuals: Són les disposicions periòdiques que percebrà el titular de la Hipoteca Inversa fins el seu venciment o cancel·lació (Veure l’apartat següent).

- Disposició Inicial: És el import que percebrà inicialment com a primera disposició addicional a la seva renda per a poder portar a terme obres de reforma, cancel·lar un deute, la seva anterior hipoteca,…

- Costos de Contractació i Constitució: Son les despeses vinculades a la contractació de la Hipoteca Inversa (legals, gestió, taxació…) i, en el cas de Hipoteca Inversa Vitalícia, el import de la Prima Única de l’Assegurança de Renda Vitalícia (ARV).

- Interessos Acumulats: Són els interessos bancaris acumulats fins a la cancel·lació de la Hipoteca Inversa que generen els Costos de Contractació i Constitució i els que es devenen en cada disposició (Inicial o via Renda Mensual fins el venciment del préstec hipotecari).

La Renda

La contraprestació econòmica derivada del contracte de préstec de Hipoteca Inversa es pot percebre de dues maneres distintes:

- Com a Renda Mensual, ingressada els primers dies del mes en el compte corrent obert per l’Entitat que li ha concedit el préstec.

- Addicionalment, si així ha estat acordat, com a primera disposició de la Hipoteca Inversa percebrà un Únic Ingrés (un % prèviament determinar del import total del préstec) per a que pugui fer front a qualsevol despesa que precisi (reparació de l’habitatge, reforma del bany, cuina,...) o cost vinculat a la concessió de la Hipoteca Inversa (cancel·lació del capital pendent en cas de preexistència de càrrega hipotecària sobre l’immoble, prima de l’Assegurança de Renda Vitalícia,...).

A continuació mostrem diversos exemples de Rendes Mensuals a percebre en funció del valor de l’immoble i de l’edat i sexe del sol·licitant.

Sexe y Edat sol·licitant  
Valor Taxació Habitatge
250.000€ 300.000€ 350.000€
Home, 70 anys Dona, 70 anys Renta/mes aprox.
501€ 602€ 703€
325€ 392€ 459€
Home, 75 anys Dona, 75 anys Renta/mes aprox.
678€ 815€ 953€
441€ 530€ 620€
Home, 80 anys Dona, 80 anys Renta/mes aprox.
867€ 1.043€ 1.218€
601€ 723€ 844€
Home, 85 anys Dona, 85 anys Renta/mes aprox.
1.118€ 1.344€ 1.569€
809€ 973€ 1.136€

Aquest exemple es mostren tenint present condicions particulars de l’Entitat oferent.

La Taxació Hipotecària

Per a que pugui contractar una Hipoteca Inversa, tota Entitat Financera o Asseguradora ha de taxar el seu habitatge mitjançant una empresa acreditada per a portar a terme aquesta valoració. Aquesta és una de les gestions que podem realitzar a Jubilarse en Casa SL per a vostè quan vulgui iniciar la contractació de la Hipoteca Inversa. Ens encarreguem de sol·licitar-la, coordinar la visita a l’habitatge i demanar l’informe de taxació que requereix l’Entitat

Ha de saber que: el import de la taxació és un cost que ha d’assumir el sol·licitant d’una Hipoteca Inversa, podent recuperar aquest import al finançar-lo amb el mateix préstec de Hipoteca Inversa.

ATENCIÓ: Un error habitual és utilitzar un import de valor de l’habitatge molt superior al que s’obté mitjançant la Taxació Hipotecària. Per a evitar-ho, consulti amb un professional immobiliari o diversos agents immobiliaris de la zona quin podria ser el preu al que pogués vendre el seu habitatge i utilitzi aquest valor per a realitzar la Simulació. També pot trucar-nos i des de Jubilarse en Casa SL li ajudarem a determinar aquest import.