Idioma : Castellano / Català

Preguntes Freqüents

- Qué es una Hipoteca Inversa?

La Hipoteca Inversa es defineix com "un préstec o crèdit amb garantía hipotecaria concedit per una Entitat Financera o asseguradora, per el que el propietari del habitatge, mes gran de 64 anys o afectat de dependència severa o gran dependència, realitza disposicions periòdiques o úniques, fins un import màxim determinat per un percentatge del valor de taxació actual del habitatge, sense que el deute pugui ser exigit fins la defunció del propietari o del últim beneficiari".

tornar a dalt
- Qui pot contractar un una Hipoteca Inversa?

Qualsevol persona propietària d’un habitatge que tingui més de 64 anys o que estigui reconegut per l’Administració com afectat de dependència severa o gran dependència.

tornar a dalt
- Existeixen requisits econòmics per a poder contractar una Hipoteca Inversa?

Aquesta és una de les característiques úniques del crèdit. A més a més de ser un crèdit pel que es cobra i no pel que s’ha de pagar cada mes (com succeeix amb els préstecs habituals), qui garanteix el crèdit no es vostè sinó el seu habitatge. El valor del mateix és la garantía del repagament del deute al venciment del crèdit, amb lo que la solvència del seu titular no és un requisit per que li puguin concedir una Hipoteca Inversa. Inclús, si no disposés de pensió, ni estalvis i acumulés credencials negatives creditícies (RAE, ASNEF), vostè podria contractar una Hipoteca Inversa, ja que els costos de la seva contractació i les assegurances necessàries s’incorporen al crèdit que se li concedeix, sense que tingui que pagar cap cost.

tornar a dalt
- Quans diners o quina és la renda màxima que es pot obtenir amb una Hipoteca Inversa?

Depèn principalment del valor del seu habitatge i de factors personals tals com l’edat i sexe, tenint en compte que les donen tenen una major esperança de vida. En qualsevol cas, la Hipoteca Inversa Temporal permet disposar d’una major renda mensual que la Vitalícia.

tornar a dalt
- Com i de quina manera puc rebre el capital del préstec?

Pot percebre part del capital de forma inicial (disposició inicial), per a portar a terme reformes o adequacions que precisi el seu habitatge o altres obligacions que vulgui atendre. Mensualment, disposarà d’una renda mensual fixa fins el venciment del contracte (en el cas de la Hipoteca Inversa Temporal) o fins a la seva defunció en el cas de renda vitalícia. Aquesta renda mensual es pot actualitzar anualment o determinar-se com a renda constant.

tornar a dalt
- Quants interessos tindré que pagar?

Només els que determini la simulació que se li facilitarà abans de contractar qualsevol Hipoteca Inversa. Els interessos són acumulatius, ja que vostè no torna (o paga) cap import fins a la cancel·lació. Tingui en compte que el tipus d’interès que li apliqui l’Entitat Financera o Asseguradora pot ser fix o variable o una combinació d’ambdós.

tornar a dalt
- Quines són les despeses de contractació? I el cost total?

La reforma hipotecaria plantejada en la Llei 41/2007 de Medidas de Regulación del Mercado Hipotecario, redueix els costos de contractació de préstecs hipotecaris, en especial lo relatiu a les comissions bancàries, impostos, despeses aranzelàries, notarials i de registre.

Les despeses inicials són les derivades de portar a terme aquests tràmits legals, a més del cost de taxació hipotecària i de les despeses de gestió administrativa. S’haurà de contractar també una assegurança per a l’habitatge, en cas de que no en disposi ja.

Les despeses financeres són les derivades del tipus d’interès aplicat al crèdit i les comissions bancàries que fossin d’aplicació.

S’ha d’afegir, en el cas de la Hipoteca Vitalícia, el cost de la prima única de l’Assegurança de Renda Vitalícia (ARV), que inclou el pagament de la renda periòdica posterior al venciment del crèdit hipotecari i de l’Assegurança de Pagament d’Interessos * (*segons el cas).

tornar a dalt
- Puc contractar la Hipoteca Inversa en la meva segona residència? Quines característiques té que tenir l’immoble en propietat per a poder accedir a una Hipoteca Inversa?

Pot ser l’habitatge habitual, la segona residència; viure en ella o tenir-la llogada. Pot estar lliure de càrregues o hipotecada. Quan millor conservada, més urbana o exclusiva i menors càrregues, major valor de taxació podrà obtenir-ne, la base per a determinar la renda a percebre.

En contraposició amb la residencia habitual, la HI sobre la segona residencia no té las deduccions de costos legals que sí ostenta la primera.

Recordi que pot contractar una Hipoteca Inversa per cada habitatge que vostè tingui, ja que la garantía de pagament l’ofereix el propi habitatge, podent multiplicar les fonts d’ingressos si també lloga alguna d’elles.

tornar a dalt
- Puc contractar una hipoteca inversa si encara tinc una hipoteca sobre l’immoble?

Dependrà de cada Entitat i del valor de la hipoteca prèvia. Normalment, la concessió d’una Hipoteca Inversa no contempla la subrogació o novació del crèdit vigent, amb lo que haurà de cancel·lar-lo prèviament. Aquesta cancel·lació, segons el import, port efectuar-la amb la primera disposició de la Hipoteca Inversa que li permet l’Entitat Financera o Asseguradora.

tornar a dalt
- Conservo la propietat del meu habitatge?

Sí. La Hipoteca Inversa és tan sols un crèdit sobre el seu habitatge, amb lo que segueix conservant la seva propietat i s’ha de responsabilitzar del seu manteniment i conservació, tenint que fer front a les obligacions que això implica (pagament d’impostos, conservació,...)

tornar a dalt

- Puc llogar el meu habitatge?

Sí, i és una excel·lent opció si necessita rebre màximes rendes: la procedent de la Hipoteca Inversa i les procedents del lloguer de l’habitatge.

Si decideix accedir a una residència geriàtrica, es desplaça a conviure amb una altra persona o algun dels seus familiars o bé sol·licita la Hipoteca Inversa sobre una segona residència, aquesta opció li permet complementar de forma molt notable la seva pensió.

I recordi que pot contractar una hipoteca inversa per cada habitatge que vostè tingui, ja que la garantía de pagament l’ofereix el propi habitatge, podent multiplicar les seves fonts d’ingressos si també lloga alguna d’elles.

tornar a dalt
- Puc seguir estalviant amb la renda mensual que m’ofereix la Hipoteca Inversa?

Sí. Amb els diners que cada mes percebrà, un cop hagi fet front a les despeses del serveis, activitats o assistència que necessiti, el diners restants pot seguir-los estalviant. Aquest estalvi pot deixar-lo al compte corrent, ingressar-lo en un dipòsit bancari sense risc (actualment podrà rebre un mínim del 4,5% d’interès anual (1TR08)), contractar una assegurança de dependència o qualsevol altre instrument financer d’inversió.

En qualsevol cas, la renda que percep és del titular de la Hipoteca i vostè lliurement pot decidir què vol fer amb aquesta renda.

tornar a dalt
- Quan i Com es cancel·la el crèdit?

En morir el darrer dels beneficiaris del crèdit, en el cas d’una Hipoteca Inversa Vitalícia i de conviure més d’una persona en l’habitatge hipotecat, els hereus disposen d’uns mesos (habitualment 6 mesos) per a procedir a cancel·lar o bé subrogar-ne el deute existent i tornar el crèdit com si d’una hipoteca normal es tractés. En cas contrari, l’Entitat Financera o Asseguradora procedirà a l’execució de la garantia (la venda de l’habitatge), liquidació del deute i devolució de les quantitats excedents en el seu cas.

En qualsevol moment abans del seu venciment, es pot cancel·lar el crèdit limitant el deute pendent per el import acumulat fins a la data. S’ha de tenir en compte que la cancel·lació anticipada acostuma a tenir un cost addicional.

tornar a dalt
- Què implicacions fiscals comporta contractar una Hipoteca Inversa?

La Hipoteca Inversa és un crèdit i les disposicions que es reben (inicial o com a renda mensual) tenen la consideració de disposició de crèdit i no han de declarar-se ni tributar sota cap concepte. A més del Impost de Patrimoni i Successions, el valor de l’habitatge es dedueix segons el import del crèdit consumit.

Si s’ha contractat una Hipoteca Inversa Vitalícia, el cobrament de les rendes vitalícies (un cop vençut el crèdit i el pagament de la renda per part de l’assegurança de rendes vitalícia contractat conjuntament amb el crèdit hipotecari) té un tractament de Rendiment del Capital Mobiliari subjecte a exempcions calculades atenent a l’edat del titular, integrant-se a la Base Imposable de l’estalvi. El tipus de retenció aplicable actual (1TR08) es del 18% (15% a Navarra), aplicable sobre la base de càlcul del impost. S’ha d’incorporar la rendibilitat acumulada implícita que es genera des de la data de contractació fins a la data de percepció, que s’ha de repartir linealment en els 10 primers anys de cobrament de la renda.

Taula de Fiscalitat

Edat % a integrar en la Base Imposable de l’Estalvi % Exempt Tipus Efectiu de tributació en Territori Comú i País Basc Tipus Efectiu de tributació en Navarra
65 anys 24% 76% 4,32% 3,60%
66-69 anys 20% 80% 3,60% 3,00%
Més de 70 anys 8% 92% 1,44% 1,20%

En resum, les rendes obtingudes del crèdit hipotecari no paguen impostos i les rendes derivades de l’assegurança de renda vitalícia sí que paguen impostos (encara que aquests són poc rellevants). Consulti a Jubilarse en Casa SL quins són aquests imports.

tornar a dalt
- Per què és important disposar de l’assessorament independent que em garanteix Jubilarse en Casa SL?

Contractar una Hipoteca Inversa no és senzill, ja que existeixen diverses opcions i variables. Cada Entitat Financera i/o Asseguradora (fins a un total de 17, a Març de 2.008) ofereix les seves pròpies condicions, amb lo que comparar els avantatges e inconvenients que ens ofereixen no és senzill pels no experts.

A més de recomanable per la seva especialitat, és OBLIGATORI, per Llei (41/2007), que vostè disposi d’un Assessorament Independent abans de contractar qualsevol Hipoteca Inversa amb o mitjançant qualsevol empresa o Entitat Financera o Asseguradora. Està en el seu dret.

La Hipoteca Inversa és un producte financer complex. La decisió de contractar una Hipoteca Inversa és una de les decisions més transcendents que vostè prendrà i que influirà en la seva família i els seus possibles hereus. Conèixer la conveniència per a la situació particular i contractar el producte òptim a les seves necessitats es pot convertir en un repte difícil de gestionar per a algú no expert. Jubilarse en Casa SL li ofereix tota la informació i detalls que precisi per a que vostè es senti còmode i segur abans de prendre qualsevol decisió, sense les pressions interessades de les Entitats Financers i/o Asseguradores, sabent que ha pogut triar bé. Disposi del suport d’un grup de professionals que l’assessoraran en tot moment a vostè i al seu entorn de confiança.

tornar a dalt
- Sota quines circumstàncies no ha de considerar l’opció de contractar una Hipoteca Inversa? Quines alternatives té?

Si vostè no necessita disposar d’una renda mensual, el import que precisa és limitat o ho requereix per un període curt de temps, existeixen alternatives financeres que podrien cobrir les seves necessitats, sempre i quan demostri la seva solvència econòmica.

La venda del seu habitatge o el seu lloguer poden ser alternatives en cas de que decideixi traslladar la seva residència o prescindir de l’ús de la mateixa per un temps indeterminat. Tot això implica vendre o llogar la seva propietat i, si és el seu habitatge habitual, adquirir o llogar-ne un altre.

Una altra alternativa és la Renda Vitalícia, que implica vendre l’habitatge i rebre a canvi una renda fins la seva defunció.. La venda de l’habitatge implica que els seus hereus no percebran aquest patrimoni i que, en cas de defunció anticipada, les rendes rebudes suposaran un import molt petit comparat amb el valor total de l’habitatge.

Si l’habitatge que garanteix la Hipoteca Inversa ha estat adquirir recentment mitjançant un crèdit hipotecari i el saldo pendent de liquidar és alt, difícilment disposarà de suficient valor acumulat (diferència entre el valor de taxació i el saldo viu hipotecari) en aquest habitatge per a sol·licitat una hipoteca inversa.

Finalment, si té pensat vendre l’habitatge a curt termini, les despeses de subscripció d’una Hipoteca Inversa (especialment en el cas de ser vitalícia) seran altres per la curta durada del crèdit.

tornar a dalt
- Què m’ofereix Jubilarse en Casa SL a l’hora de contractar una HI que no m’ofereixin les Entitats Financeres o Asseguradores?

La Hipoteca Inversa la concedeixen les Entitats Financeres i Asseguradores amb les que treballem. Nosaltres l’informem, l’assessorem i l’ajudem a contractar la Hipoteca Inversa que millor s’adapti a les seves necessitats.

LA HIPOTECA INVERSA LA CONCEDEIX UNA ENTITAT FINANCERA SOLVENT I CONEGUDA PER VOSTÈ. NOSALTRES L’AJUDEM A TROBAR LA MILLOR.

Perquè Jubilarse en Casa SL és una empresa que treballa exclusivament per a la gent gran i les persones afectades de dependència, experts a Assessorar i Contractar Hipoteques Inverses per els nostres clients. Per a això oferim:

1. Informació i atenció personalitzada .
2. Assessorament independent, integral, transparent. EXIGIT PER LLEI.
3. Servei domiciliari, on vostè ens demani.
4. Accés Immediat, mitjançant una sola gestió, a consultar les principals ofertes d'Hipoteca Inversa existents al mercat.
5. Gestió Integral de la contractació de l'oferta d'Hipoteca Inversa que vostè elegeixi.

Obtenir Informació i Assessorament Bàsic és un servei que Jubilarse en Casa SL presta de forma Gratuïta. La recerca i assessorament en la contractació de la millor Hipoteca Inversa té un cost proporcional a el import de la Hipoteca, que podrà abonar amb càrrec a la primera disposició de crèdit, sense que necessiti ó precisi disposar de diners addicionals. Consulti’ns les condicions i cost d’aquest servei sense compromisos: li sortirà a compte.

El cost del nostre servei li permet estalviar-se fins a un 30% en costos financers i primes d’assegurances, podent incrementar fins a un 20% la renda mensual que percebrà* (*segons estudis comparatius elaborats per Jubilarse en Casa SL durant mes de Febrer de 2.008), ja que Jubilarse en Casa SL li proposarà la millor Hipoteca Inversa que s’adeqüi a les seves necessitats. Tingui-ho en compte i confiï en els nostres serveis que li permeten estalviar despeses innecessàries i millores en les prestacions, disposant sempre d'un assessorament professional personalitzat a la seva disposició.

tornar a dalt
- Si desitjo contractar una HI mitjançant Jubilarse en Casa SL, quins són els passos a seguir?

Li recomanem que consulti amb el seu entorn proper (familiars, amics), reflexioni i analitzi les seves necessitats i les alternatives que disposa. Jubilarse en Casa SL estarà per a recolzar-lo en el que necessiti quan ho precisi. Compti amb nosaltres.

Informar-se amb Jubilarse en Casa SL no comporta cap compromís; estem per ajudar-lo en el que necessiti quan ho necessiti.

Parli també amb la seva entitat financera, el seu corredor d'assegurances o el seu treballador social. Amb qui vostè més confiï. Prengui una decisió amb arguments, compari, sense presses.

Recordi: EXIGEIXI A LA SEVA ENTITAT FINANCERA QUE L'ASSESSORI UN PROFESSIONAL INDEPENDENT. TÉ DRET PER LLEI (Llei 41/2007, Punt 4t Disposició Addicional 1a) I ÉS OBLIGATORI QUE LI PRESTIN AQUEST ASSESSORAMENT INDEPENDENT.

Jubilarse en Casa SL li facilita un número de telèfon o un accés per Internet, perquè pugui dur a terme immediatament una simulació de la seva Hipoteca Inversa, sense compromís. Té un equip de professionals al seu servei per a resoldre-li quants dubtes puguin sorgir-li.

INFORMI’S SEMPRE ABANS DE CONTRACTAR QUALSEVOL HIPOTECA INVERSA.

Una vegada tingui presa la decisió de contractar una Hipoteca Inversa, a Jubilarse en Casa SL li realitzarem immediatament una simulació amb les principals ofertes d'Hipoteca Inversa del mercat, proposant-li la millor alternativa.

Si vostè decideix contractar la hipoteca inversa proposada, li facilitarem l'Oferta No Vinculant de l'Entitat Financera o Asseguradora elegida i, en cas d'acceptar-la, iniciarem la tramitació de la contractació. Després d'haver procedit a taxar el seu habitatge, rebrà l'Oferta Vinculant de l'Entitat Financera amb el import exacte de la renda, costos i condicions de la Hipoteca Inversa. Acceptada aquesta Oferta, es procedirà a firmar l'Escriptura de constitució de la Hipoteca Inversa i a percebre les quantitats previstes. Jubilarse en Casa SL seguirà tot aquest procés al seu costat.

tornar a dalt
- Entre les diferents opcions d'HI disponibles, cóm sabré quina m'interessa més?

Jubilarse en Casa SL és una empresa que treballa exclusivament per a gent gran i persones afectades de dependència, que coneix perfectament les situacions diàries que viuen aquests col·lectius i es preocupa per les circumstàncies personals de cada un dels nostres clients i dels seus familiars. Per això, podem ajudar-lo a identificar l'oferta d'Hipoteca Inversa que millor s'adapta a la seva necessitat i preservar el valor del seu patrimoni.

Les dues opcions bàsiques que actualment existeixen són la Hipoteca Inversa Temporal i la Hipoteca Inversa Vitalícia. Truqui’ns i l’ajudarem a triar el que més li convingui.

tornar a dalt
- Què he de preguntar a l'hora de contractar o informar-me sobre una HI?

Cada Entitat Financera o Asseguradora té els seus requisits mínims per a concedir una Hipoteca Inversa. Si vostè compleix amb els requisits legals (major de 64 anys o estar afectat per una dependència severa o greu i té un habitatge en propietat), haurà de consultar les condicions específiques de cada Entitat. Jubilarse en Casa SL actualitza constantment el coneixement de les condicions de la Hipoteca Inversa de totes les Entitats, per això li ajudem a triar bé sense mal de caps.

tornar a dalt